1990 AD - 2009 AD

Taastatud Eesti vabariik


Olgugi et Eesti vabariigi iseseisvuse taastamine 1991. aastal toimus ilma suuremate vapustusteta, tõi see siiski kaasa muutusi ka Eesti rahvastikus. Rahvaarv hakkas kahanema. 1997. aastaks oli Eesti rahvaarv võrreldes Nõukogude aja lõpuga vähenenud enam kui 100 000 inimese võrra.

Rahvastiku kahanemist põhjustas eelkõige negatiivseks muutunud iive. Loomulik iive muutus negatiivseks peamiselt sündide vähenemise tõttu. Seda põhjustas muuhulgas ebastabiilseks muutunud majandusolukord üheksakümnendate aastate esimesel poolel.

Samuti muutus väljaränne Eestist suuremaks kui Eestisse sisseränne, mis omakorda suurendas rahvaarvu vähenemist. Eesti iseseisvuse taastamisega peatus sisseränne endise Nõukogude Liidu aladelt ja asendus nii venekeelse elanikkonna kui ka eestlaste väljarändega.

Muutused on toimunud ka rahvastiku rahvuslikus koosseisus. Eestlaste osakaal on veidi kasvanud ja venelaste oma vähenenud. Seda on põhjustanud eelkõige viimaste suurem väljaränne ning ka eestlastest madalam loomulik iive.

2008. aastaks oli eestlaste osakaal tõusnud 68%-ni. Esimene rahvaloendus taasiseseisvunud Eesti vabariigis toimus 2000. aastal. Loomulik iive on XXI sajandi esimesel kümnendil vaikselt kasvanud ning muutus 2008. aastal esimest korda pärast iseseisvuse taastamist taas positiivseks. 1. jaanuari seisuga 2009. aastal oli Eestis elanikke 1 340 415.

Vt. lisaks:
8000 e.Kr.-5500 e.Kr.
5000 e.Kr.-1000 e.Kr
500 e.Kr.-1100 p.Kr.
1200-1550
1600-1625
1695-1712
1725-1915
1920-1939
1940-1958
1959-1989

allikad:
Heldur Palli. Eesti rahvastiku ajalugu aastani 1712. Academia 6. Teaduste akadeemia kirjastus: Tallinn 1996
Heldur Palli. Eesti rahvastiku ajalugu 1712-1799. Academia 7. Teaduste akadeemia kirjastus: Tallinn 1997
Heldur Palli. Eesti rahvastiku ajaloo lühiülevaade. Sisekaitseakadeemia kirjastus: Tallinn 1998
Mare Ainsaar. Eesti rahvastik Taani hindamisraamatust tänapäevani. Tartu ülikooli kirjastus: Tartu 1997
Eesti Statistika. Eesti statistika aastaraamat 2009. Statistikaamet: Tallinn 2009
Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002.