MTÜ põhikiri

MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskus põhikiri


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Elava Ajaloo Keskus on mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel Eesti ajaloost huvituvaid ja selle tutvustamise eest seista soovivaid füüsilisi ning juriidilisi isikuid. Mittetulundusühingul on kõik seadustega antud eraõigusliku juriidilise isiku õigused ja kohustused
1.2. Mittetulundusühingu nimi on eesti keeles Mittetulundusühing Eesti Elava Ajaloo Keskus
1.3. Mittetulundusühingu asukoht on Rannamõisa küla, Harku vald, Eesti Vabariik.
1.4. Mittetulundusühing Eesti Elava Ajaloo Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest ning Mittetulundusühingu asutamisdokumentidest ja käesolevast põhikirjast.

2. EESMÄRGID JA TEGEVUSALAD

2.1. Eesmärgid:
1) Mittetulundusühingu eesmärgiks on tänase Eestimaa ja selle lähiümbruse kohta teadaoleva ajalooalase informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja esitamine erinevate vaatenurkade alt;
2) Põhjaliku, interaktiivse, visuaalselt ülevaatliku ja dünaamilise ajalooteemalise internetiportaali haldamine ja arendamine;
3) Hallatava internetiportaali sisu tõlkimine ja esitamine tähtsamates võõrkeeltes;
4) Koostöö Eesti ja teiste riikide ajaloolaste ning ajaloohuvilistega;
5) Rahvusvahelise professionaalse diskussiooni tekitamine ning probleemsete või väheuuritud valdkondade edasise uurimise soodustamine;
2.2. Mittetulundusühingu põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu
saamine ega jaotamine. Mittetulundusühing kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
2.3 Oma eesmärkide täitmiseks tegutseb Mittetulundusühing alljärgnevatel tegevusaladel:
1) korraldab Eesti ajaloo teemalise veebiportaali tegevust, sh. kuid mitte ainult sisuhaldust, elektroonilise ajakirja toimetamist ja väljaandmist, e-kaubandust, reklaamimüüki ja annetuste, toetuste ning sponsorluse kogumist;
2) korraldab oma tegevuse tutvustamiseks turundus- ja reklaamikampaaniaid;
3) korraldab muid üritusi ja õppepäevi oma tegevuste ja nende eesmärkide tutvustamiseks;
4) osaleb oma tegevusega seotud erinevate infotehnoloogiliste lahenduste ja toodete, s.h. õppematerjalide väljatöötamisel ja rakendamisel;
5) tegeleb oma eesmärkidele vastavalt ning seadusega lubatud piires muu majandustegevusega;
2.4 Mittetulundusühing võib oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks kasutada palgalist tööjõudu, asutada sihtasutusi, äriühinguid, omada aktsiaid ja osasid teistes äriühingutes, omada kinnis- ja vallasvara ning teha nendega seaduslikke tehinguid;
2.5 Üldkoosoleku otsusega võib Mittetulundusühing võtta endale eesmärkidega kooskõlas
olevaid ülesandeid, mis pole käesoleva põhikirjaga sätestatud.

3. MITTETULUNDUSÜHINGU LIIKMESKOND

3.1. Üldist
3.1.1 Mittetulundusühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnustab Mittetulundusühingu põhikirja;
3.1.2 Mittetulundusühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Mittetulundusühingu juhatus
taotleja kirjaliku avalduse alusel või vormikohase allkirjastatud ankeedi alusel ning sisseastumis- ja liikmemaksu tasumisel Mittetulundusühingu pangakontole. Liikmete arvestust peab juhatus;
3.1.3 Mittetulundusühingu juhatus vaatab sisseastumisavalduse läbi 14 päeva jooksul arvates selle saamisest;
3.1.4 Juhatusel on õigus jätta liitumisavaldus rahuldamata, kui taotleja on varem Mittetulundusühingust välja arvatud, kui MTÜ liikmetel on põhjendatud argumente selle vastu või muul olulisel põhjusel (nt. Mittetulundusühingu maine kahjustamine jms);
3.1.5 Uue liikme vastuvõtu otsustab juhatus lihthäälteenamuse alusel. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral teatab juhatus 7 päeva jooksul arvates otsusest kirjalikult posti, faksi või elektronposti teel, näidates ära keeldumise põhjuse ja tagastab sama tähtaja jooksul sisseastumismaksu;

3.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmine.
3.2.1 Füüsiline isik ja juriidiline isik on Ühingu liikmeks astumise soovi korral kohustatud
esitama Ühingu liikmeks astumise avalduses Ühingu juhatusele vastavalt järgmised andmed:
Ees- ja perekonnanimi / äriühingu või mittetulundusühingu/sihtasutuse nimi;
Sünniaeg (päev/kuu/aasta);
Elukoht / asukoht (aadress).
Juriidilisel isikul tuleb koos liikmeks astumise avaldusega esitada Ühingule oma põhikiri.
3.2.2 Mittetulundusühingu liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Liikmemaksu suurus otsustatakse üldkoosoleku otsusega ja kinnitatakse liikmemaksu reglemendiga;
3.2.3 Eriliste teenete eest ja juhatuse ettepanekul võib üldkoosolek omistada füüsilisele
isikule auliikme nimetuse; Mittetulundusühingu auliikmeks valitakse isikuid kellel on erilisi teeneid Eesti ajaloo uurimise ja/või tutvustamise osas. Ühingu auliige on vabastatud liikmemaksu tasumise kohustusest.

3.3 Liikmete õigused ja kohustused
3.3.1 Mittetulundusühingu liikmel on õigus
1) tutvuda liikmete registri, üldkoosoleku ja juhatuse protokollide ja otsustega Mittetulundusühingu tööajal Mittetulundusühingu asukohas, õigustatud huvi korral saada nimetatud dokumentide valjavõtteid;
2) saada teavet Mittetulundusühingu majandustegevuse tulemuste kohta;
3) esitada kirjalikult järelepärimisi Mittetulundusühingu juhatuse, igapäevatöö ja revisjonikomisjoni töö kohta ja saada neile vastused 14 tööpäeva jooksul;
4) osaleda Mittetulundusühingu üldkoosolekul isiklikult või volitatud esindaja kaudu
ning olla teise liikme volitatud esindaja;
5) valida ja olla valitud Mittetulundusühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
6) osaleda teda ennast või tema huvisid käsitleva küsimuse arutlusel;
7) avaldada üldkoosolekul umbusaldust MTÜ juhatuse tegevuse suhtes;
8) esindada MTÜd juhatuse kirjalikul volitusel.
3.3.2 Mittetulundusühingu auliikmed kasutavad kõiki käesoleva põhikirjaga
Mittetulundusühingu liikmetele antud õigusi, välja arvatud õigus olla valitud Mittetulundusühingu juhtorganitesse.
3.3.3 Mittetulundusühingu liige on kohustatud:
1) järgima Mittetulundusühingu põhikirja;
2) juhinduma üldkoosoleku, juhatuse ja revisjonikomisjoni otsustest;
3) võtma osa Mittetulundusühingu tegevusest;
4) kasutama talle teada olevat ja teisi Mittetulundusühingu liikmeid puudutavat teavet
kooskõlas heade tavadega ning Mittetulundusühingu mainet hoidvalt;
5) tasuma õigeaegselt põhikirjas sätestatud sisseastumis- ja liikmemaksu.
6) näitama oma käitumise ja avaldustega üles austust ning lugupidamist oma riigi ja siin elavate rahvuste suhtes;

3.4 Liikmeskonnast lahkumine
3.4.1 Liikme väljaastumine ja väljalangemine:
1) igal Mittetulundusühingu liikmel on õigus Mittetulundusühingust lahkuda juhatusele
või üldkoosolekule esitatud isikliku kirjaliku avalduse alusel;
2) seoses õigusjärgluseta lõppemisega arvatakse juriidiline isik välja Mittetulundusühingu liikmete hulgast juhatuse otsusega peale sellekohaste andmete laekumist;
3.4.2. Mittetulundusühingu juhatus arvab oma otsusega liikmete hulgast
välja isiku, kes
1) tahtlikult ja/või jämedalt rikub Mittetulundusühingu põhikirja sätteid,
2) ei täida Mittetulundusühingu juhtorganite temale suunatud otsuseid,
3) ei ole viimase kahe (2) aasta jooksul osalenud ühelgi Mittetulundusühingu
üldkoosolekul või Mittetulundusühingu poolt korraldatud üritusel,
4) ei ole kahe järjestikuse aasta jooksul tasunud oma liikmestaatusele vastavat liikmemaksu;
5) kahjustab oluliselt Mittetulundusühingu mainet ja/või majanduslikke huve,
6) oma tegevuse või tegevusetusega näitab üles vääritust ja/või lugupidamatust oma riigi või siin elavate rahvuste suhtes;
3.4.3 Liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse
arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
3.4.4 Liikmest väljaarvamise otsuse liikmemaksu tasumata jätmise põhjusel võib juhatus
teha iseseisvalt peale sellekohase meeldetuletuse saatmist liikmele;
3.4.5 Liikmelisus lõpeb juhatuse sellekohase otsuse jõustumisega; otsuses peavad olema
näidatud väljaarvamise põhjused viitega põhikirja vastavale sättele;
3.4.6 Liikmete hulgast välja arvatud isikule tuleb viivitamatult väljastada väljavõte
juhatuse otsusest;
3.4.7 Liikmete hulgast väljaarvatud isikul on kaebeõigus üldkoosolekule ühe kalendrikuu
jooksul otsuse tegemisest Mittetulundusühingu juhatuse kaudu;
3.4.8 Nõudeid liikmest väljaarvatud isiku vastu võib Mittetulundusühing esitada seadustes
sätestatud korras ja tähtaegadel.


4. JUHTIMINE
Mittetulundusühingu juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus ning kontrollorganiks
revident või revisjonikomisjon.

4.1 Üldkoosolek
4 1.1 Mittetulundusühingu kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek.
4.1.2 üldkoosolek on õigustatud vastu võtma otsuseid mistahes Mittetulundusühingut
puudutavates küsimustes, kusjuures tema ainupädevuses on
- põhikirja muutmine ja täiendamine;
- ühinemine, jagunemine ja vabatahtlik lõpetamine;
- eesmärgi muutmine;
- juhatuse esimehe ja liikmete valimine ning tagasikutsumine;
- aastaaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
- juhatuse esitatud eelarveprojekti ja tegevusplaanide kinnitamine, sealhulgas liikmete sisseastumis- ja aastamaksude kinnitamine;
- juhatusele hinnangu andmine;
- juhatuse vastu esitatud kaebuste lahendamine;
- juhatuse liikmega tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamine;
- juhatuse ettepanekul auliikmete nimetamine;
- muud küsimused, mis pole põhikirja või seadustega antud teiste organite pädevusse;
4.1.3 üldkoosolekul võivad osaleda kõik Mittetulundusühingu liikmed järgmiselt:
- füüsilised isikud isiklikult;
- juriidilised isikud allkirjaõigusliku esindaja näol või kirjaliku volikirja esitamisel;
- füüsiline isik võib osaleda volitatud esindaja kaudu, kusjuures viimane peab
olema ise Mittetulundusühingu liige ja tohib võtta vastu vaid ühe liikme volikirja;
4.1.4 üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel
ja korras:
- korralisele koosolekule vähemalt üks kord aastas;
- erakorralisele koosolekule kas juhatuse otsusel või kirjalikul motiveeritud
taotlusel, mille on juhatusele esitanud vähemalt 1/10 liikmetest;
- kutse koos koosoleku päevakorra äranäitamisega tuleb välja saata hiljemalt 14
päeva enne koosoleku toimumist. Kui Mittetulundusühingul on üle 100 liikme,
võib kutse saatmiseks pidada ka sellesisulise teate avaldamist ametlikes
teadaannetes.
- erakorralise koosoleku päevakorda võib võtta vaid üldkoosoleku kokkukutsumise põhjustanud küsimust (küsimusi) ja selleteemalise põhiettekande peab tegema erakorralise koosoleku taotleja;
4.1.5 üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui
- koosolekust võtab isiklikult või esindaja kaudu osa vähemalt pool
Mittetulundusühingu liikmetest;
- osavõtjate vähesuse tõttu toimumata üldkoosolek kutsutakse sama päevakorraga teistkordselt kokku ja selline koosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
4.1.6 üldkoosoleku otsus on vastu võetud
- üldjuhul lihthäälteenamusega;
- isikuvalimisel osutub valituks kandidaat, kes saab 2/3 häältest. Kui see jääb saavutamata, korraldatakse hääletamise teine voor, millest valituks osutub enim hääli saanud kandidaat;
- põhikirja muutmiseks, ühinemise, jagunemise ja vabatahtliku lõpetamise otsuse vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 häältest
- Mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek, kusjuures üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult ja see lisatakse koosoleku protokollile;
- hääletamised viiakse läbi avalikult või salajaselt;

4.2. Juhatus
4.2.1 Mittetulundusühingu juhatus on tegevust planeeriv, juhtimist korraldav ning Mittetulundusühingu igapäevase toimimise üle järelvalvet teostav organ üldkoosolekute vahelisel ajal;
4.2.2 juhatus on ühe (1) kuni nelja (4) liikmeline ja see saab oma volitused üldkoosolekult kaheks (2) aastaks;
4.2.3 juhatus ja juhatuse esimees valitakse üldkoosolekul ja esindab Mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes; Iga juhatuse liikmel on oma kinnitatud vastutusvaldkond.
4.2.4 juhatuse pädevusse kuulub:
- Mittetulundusühingu igapäevase tegevuse korraldamine;
- Mittetulundusühingu varade sihipärase ja otstarbeka kasutamise korraldamine, raamatupidamise korraldamine;
- Aruandluse ja eelarve ning muude dokumentide koostamine üldkoosolekule esitamiseks;
- Üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine;
- Endi hulgast juhatuse aseesimehe valimine, kes asendab juhatuse esimeest tema äraolekul;
- juhatuse liikme väljalangemisel või tagasikutsumisel tema varuliikmega asendamine;
- Mittetulundusühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, liikmete üle arvestuse korraldamine;
- Tasuliste teenuste loendi ja hinnakirja ning sellest tulenevate liikmesoodustuste kinnitamine;
- Arvestuse pidamine liikmeskonna üle, s.h. palgaliste töötajate lepingulised küsimused;
- Mittetulundusühingu tegevust puudutavate muude küsimuste otsustamine, mis ei ole põhikirja või seadusega antud üldkoosoleku ainupädevusse.

4.2.5 juhatuse tegevust ja asjaajamist korraldab juhatuse esimees, kelle ülesandeks on ka juhatuse kokkukutsumine vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord ühe kuu jooksul;
4.2.6 juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest. Juhatuse liige ei saa oma õigusi delegeerida või vaieldavate küsimuste puhul hääletamisest keelduda;
4.2.7 juhatuse otsused langetatakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel loetakse otsustavaks juhatuse esimehe hääl. Hääletamisel ei saa osaleda juhatuse liige, kelle personaalküsimust otsustatakse või kes on muul moel loetav asjast huvitatud isikuks;
4.2.8 juhatuse koosolekud protokollitakse ettenähtud korras ja protokollid koos lisadega arhiveeritakse kuupäeva ja numbrijärjestuses;
4.2.9. juhatus võib moodustada MTÜ ülesannete efektiivsemaks täitmiseks töörühmi, kuhu
kuuluvad MTÜ liikmed nende nõusolekul ning MTÜsse mittekuuluvad isikud nende nõusolekul ja juhatuse heakskiidul. Töörühma liikmed valivad endi hulgast töörühma juhi. Töörühma juht tagab töörühma operatiivse tegutsemise ja vastutab töörühmale pandud ülesannete õigeaegse ja eesmärgipärase täitmise eest.

4.3 Revisjonikomisjon
4.3.1 Üldkoosolek teostab järelevalvet Mittetulundusühingu finantsmajandustegevuse üle ning võib määrata selleks enda seast valitud revidendi või revisjonikomisjoni;
4.3.2 revident või revisjonikomisjon valitakse kolmeks (3) aastaks põhimõttel, et revidendiks ei või olla Mittetulundusühingu juhatuse liige ega raamatupidaja. Kui valitakse revisjonikomisjon, siis komisjoni liikmete arvuks on kolm (3) isikut;
4.3.3 revidendil või revisjonikomisjonil on õigus ja kohustus kontrollida Mittetulundusühingu varade olemasolu, seisundit ja kasutamist, arvelduskontosid ja raamatupidamist, nõuda vajadusel selgitusi kõigilt Mittetulundusühingu organite liikmetelt ja töötajatelt, oma eesmärkide täitmiseks osaleda juhatuse koosolekutel;
4.3.4 revident või revisjonikomisjon peab läbi viima Mittetulundusühingu majandusaasta tegevuse revideerimise, koostama sellekohase täieliku ja üksikasjaliku revisjoniaruande ning esitama selle koos ettepanekuga juhatuse ning tegevteenistuse töö hindamiseks üldkoosolekule;
4.3.5 revidendiks või revisjonikomisjoni liikmeks valimine on Mittetulundusühingu poolne austuse- ja tunnustuseavaldus ning komisjoni liikmete tööd ei tasustata, tehtud kulutused kompenseeritakse kohustuste täitmisega seotud otseste ja dokumenteeritud kulude eest seadustega sätestatud ulatuses.


5. MAJANDUSTEGEVUS

5.1 Mittetulundusühingu vara ja vahendid:
5.1.1 moodustuvad liikmete poolt tasutud sisseastumis- ja aastamaksudest, Mittetulundusühingu poolt osutatavate tasuliste teenuste tulust, annetustest, riiklike ja eraõiguslike organisatsioonide toetustest, sihtkapitalide ja sihtasutuste toetusest, põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatelt tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamlepingutest, loteriidest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga, päranditest, intressituludest ja muudest mitmesugustest seadustega lubatud laekumistest; Sihtotstarbelisi annetusi tohib kasutada ainult kooskõlas annetaja poolt seatud tingimuste ja nõuetega.
5.1.2 Mittetulundusühingu põhivaraks on ehitised, kinnisasjad, Mittetulundusühingu
õigusliku järjepideva tegevuse alusel tekkinud intellektuaalne vara ja muu vara, mille väärtus ületab Mittetulundusühingu kehtivate raamatupidamise siseeeskirjadega määratud väärtuse;
5.1.3 Mittetulundusühingu omandis võib olla igasugune muu vallasvara, mis on vajalik
ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega;
5.1.4 Mittetulundusühingu vara arvestust korraldab ühingu juhatus ja kontrollib revident või revisjonikomisjon;
5.1.5 Mittetulundusühing vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu oma varaga. Mittetulundusühingu liikmed ei ole vastutavad Mittetulundusühingu kohustuste eest oma varaga;
5.1.6 Mittetulundusühingu majandustegevust korraldab juhatus juhindudes Eesti Vabariigi seadusandlusest ning vastavalt Raamatupidamisseadusele ja kooskõlas Mittetulundusühingu põhikirjaga;
5.1.7 Mittetulundusühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 3l.detsembril;
5.1.8 pärast iga majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevuse aruande ning esitab need seisukohavõtuks revidendile või revisjonikomisjonile, aruanded kinnitatakse iga-aastase üldkoosoleku poolt.

6. MTTTETULUNDUSÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE.

6.1. Mittetulundusühing on asutatud määramata tähtajaks.
6.2 Mittetulundusühingu lõppemine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega või mõnel muul seadustega sätestatud moel:
1) ühingu lõpetamise korral annavad likvideerijad allesjäänud vara ja dokumentatsiooni üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
2) muudel lõppemise juhtudel toimub Mittetulundusühingu likvideerimine seadustega sätestatud korras.
6.3. Ühinemine ja jagunemine
1) Ühing võib ühineda ainult teise samasuguste eesmärkidega mittetulundusühinguga.
2) Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 liikmetest.
3) Ühing võib jaguneda vaid samasuguste eesmärkidega mittetulundusühinguteks.
4) Jagunemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 liikmetest.
5) Varade jagamine Ühingu jagunemisel toimub vastavalt üldkoosoleku otsusele,
arvestades õigusjärglust.
6.4. Mittetulundusühingu ümberkujundamine või lõpetamine loetakse toimunuks sellekohase registrikande tegemisega.

7. LÕPPSÄTTED

7.1 Käesoleva põhikirjaga reguleerimata küsimustes juhindub Mittetulundusühing Eesti
Vabariigis kehtivatest seadustest, rahvusvahelistest lepetest, normatiividest ja headest tavadest.
7.2 Mittetulundusühing võib vajadusel vastu võtta oma tegevuse reguleerimiseks ja täpsustamiseks mitmesuguseid eeskirju ja määrusi.