HEA EESTI AJALUGU (konkursijuhend)

Foorumid » Ajalookäsitlus

Jaanus

08.01.2012 15:57:56 | HEA EESTI AJALUGU 2012

HEA EESTI AJALUGU 2012
I. konkurss


Tööde tähtaeg: 31.märts 2012.a

Osavõtjad: Konkursist kutsutakse osa võtma kõiki Eesti ajaloo huvilisi, sõltumata nende kodakondsusest, emakeelest või vanusest.
Eriti on oodatud osalema Euroopa kolmandate riikide kodanikud (ehk kodanikud, kellel pole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (Norra, Island, Lichtenstein) või Šveitsi Konföderatsiooni kodakondsust) või inimesed kes on määratlemata kodakondsusega.
Korraldaja: MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskus ja ajalookeskkond Histrodamus (www.histrodamus.ee)

Konkursi eesmärk on Eesti ajaloo edulugude rõhutamine. Konkursile on eelkõige oodatud lood, mis käsitlevad Eesti ajaloos positiivses mõttes silmapaistvaid või erakordseid sündmusi.

Mida peetakse silmas „Hea Eesti ajaloo" all, jätavad konkursi korraldajad iga osaleja enese otsustada. Temaatilised piirangud puuduvad. Kirjutada võib nii poliitikast, majandusest, kultuurist, haridusest, teadusest, spordist, aga ka üksikisikutest. Teretulnud on kirjutised mistahes ajastust, muinasajast tänapäevani välja.

Eelistatud on teemad, mida hetkel ei ole Histrodamuse keskkonnas veel käsitletud, kuid keelatud ei ole täienduste ja uute vaatenurkade esitamine ka juba olemasolevatele lugudele.


OSALEMISE JUHEND:
- Kõik esitatavad tööd peaksid lähtuma Histrodamuse keskkonna formaadist: iga lugu algab sissejuhatusega ning on jagatud sündmusteks. Iga sündmuse juures peab olema määratletud selle toimumisaeg ning geograafiline asukoht. Näitena vt:

http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=215&lang=est

- Iga sündmuse illustreerimiseks ja täiendamiseks on soovitav (kuid mitte kohustuslik) kasutada fotosid, joonistusi, audiofaile või videokaadreid.
- Nõutud on korrektsed viited kasutatud allikmaterjalidele, samuti kasutatud trükiväljaannete, käsikirjade, arhiivimaterjalide jms loetelu.
- Oluline on, et tööd oleksid esitatud neutraalses ja uurivas toonis. Propagandistlikud ja kallutatud tööd diskvalifitseeritakse.
- Töid võib esitada nii eesti, vene, kui ka inglise keeles.


TÖÖDE HINDAMINE:
HINNATAKSE ideede, loomingulisuse, terviklikkuse, ülesehituse, edastatava teabe sisukuse, asjakohasuse ja pädevuse ning teostuse korrektsuse põhjal.
Töö esitaja peab konkursile esitanud tööle lisama kinnituse, et ta on ise selle töö autor. Autor peab viitama tema kasutatud allikatele ning kui esitatud tööle on lisatud pildi- või muud materjali, siis selle autorlusele.

Töid hinnatakse kahes vanuserühmas:
1) õpilased
2) täiskasvanud (sh üliõpilased).

Töid hindab 5 liikmeline komisjon, mis koosneb Histrodamuse toimetuse ja kolleegiumi liikmetest. Komisjoni otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele. Auhinnad/aukirjad antakse välja iga kategooria neljale paremale.


Komisjoni koosseis on järgmine:
Mati Laur (Tartu Ülikool, Histrodamuse kolleegiumi liige),
Anti Selart (Tartu Ülikool, Histrodamuse kolleegiumi liige),
Veiko Berendsen (Webmedia Group AS, Histrodamuse kolleegiumi liige),
Kristjan Kaljusaar (sisutoimetaja, Histrodamus),
Jaanus Vihand (vastutav väljaandja, Histrodamus).


Kõik sobivad ja Histrodamuse formaadile vastavad konkursitööd / lood tõlgitakse ja avaldatakse ka Histrodamuses eesti, vene ja inglise keeles eraldi valdkonna „Hea Eesti ajalugu" all:
Eesti keeles: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&lang=est
Vene keeles: http://www.histrodamus.ee/index.php?event=Show_main_layers&lang=rus
Inglise keeles: http://www.histrodamus.ee/index.php?event=Show_main_layers&lang=eng


Konkursil osalemisega annab autor nõusoleku konkursile esitanud töö avaldamiseks veebikeskkonnas www.histrodamus.ee ning vajadusel selle eelnevaks toimetamiseks (keeleline toimetamine, lühendamine, täiendav illustreerimine jms).
Autori nõusolekuta ja tasu maksmata on MTÜ-l Eesti Elava Ajaloo Keskus õigus tööd kasutada mitteärilistel eesmärkides autoriõiguse seaduse § 19 tähenduses.


VÕITJAD AVALIKUSTATAKSE Histrodamuse foorumis, Histrodamuse Facebooki lehekülgedel, Histrodamuse Twitteri kontol ning myHistro. com´s. Samuti avaldatakse võitjate nimed Postimehe venekeelses väljaandes. Võitjatega võetakse ühendust ka e-maili või telefoni teel. Auhindade üleandmine toimub 30.aprillil Tehnopolis (Mäealuse 4, Tallinn).

OSALEMISEKS KONKURSIL:
1. Vormistage oma töö üldlevinud tekstiredaktoris (soovitavalt Microsoft Word) või trükkige see välja A4 formaadis paberitele.
2. Saatke või tooge oma töö hiljemalt 31.märtsiks Histrodamuse toimetusele
e-maili aadressile: info@eestiajalugu.ee
või postiaadressile: Ehitajate tee 114 a; Tallinn, Haabersti kandekeskus, nimekast 4666
3. Töö kaaskirjas tooge selgelt välja:
• autori ees- ja perekonnanimi
• kooliõpilasel tema vanus ja kooli nimi
• ühenduse võtmiseks telefoni number ja e-maili või postiaadress

 

Toetajad: Konkurss korraldatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, Kultuuriministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed programmi „Ühine meediaväli ja võrdne kohtlemine" rahastusel.

 

 

 

 


Täiendav info konkursi kohta:
Katri Ristal, konkursi kommunikatsioonijuht - katri@eestiajalugu.ee
Jaanus Vihand, vastutav väljaandja, Histrodamus - jaanus@eestiajalugu.ee
Histrodamus foorum: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_forum&forum_id=55&lang=est
Facebooki „Histrodamus" lehel: http://www.facebook.com/pages/Histrodamus/336676053028571
myHistro keskkonnas: http://beta.myhistro.com/user-profile/1414
Twitteri lehel: @Histrodamus

 

Viimane muudatus: Jaanus 09.01.2012 11:50:34

Jaanus

09.01.2012 11:03:27 | POSITIVE ESTONIAN HISTORY 2012

POSITIVE ESTONIAN HISTORY 2012
I competition


Deadline: 31 March 2012

Participants: All people interested in the Estonian history are invited to the competition, regardless of their citizenship, mother tongue or age.
The citizens of the third countries of Europe are especially expected (i.e. the citizens who have no citizenship of the European Union, membership country of the European Economic Area (Norway, Iceland, Lichtenstein) or Swiss Confederation) or the people with unspecified citizenship.

Organizer: Non-Governmental Organization Eesti Elava Ajaloo Keskus and historical online-environment Histrodamus (www.histrodamus.ee)

The aim of the competition is to emphasize the success stories of the Estonian history. The stories handling the outstanding or extraordinary events of the Estonian history in positive sense are foremost expected to the competition.

The meaning of the "Positive Estonian history" is left by the organizers of the competition to be decided by each participant. No topical restrictions exist. The participants can write about politics, economy, culture, education, science, sport, but also about individuals. The works about any period from the ancient times up to this day are welcome.

The topics which have not yet been handled in Histrodamus online-environment are preferred, but the presentation of additions and new viewpoints to already existing stories is also not prohibited.


INSTRUCTION FOR PARTICIPATION:
- All works to be submitted should proceed from the format of Histrodamus online-environment: each story starts with introduction and has been divided into events. Every event should have the specified date and geographical location. As a sample see:
http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=215&lang=est
- To illustrate and complete every event it is recommendable (but not obligatory) to use photos, drawings, audiofiles or videoclips.
- The correct references to the used source materials, also the list of used printed publications, manuscripts, archival materials and etc is required.
- It is important that the works were presented in neutral investigative tone. The propagandistic and influenced works will be disqualified.
- The works can be presented in Estonian, Russian as well as in English.


ASSESSMENT OF WORKS:
ASSESSMENT is based on ideas, creativity, integrity, composition, substance of information to be submitted, relevance, competence and correctness of performance.
The submitter of the work has to attach the confirmation that he/she is the author of this work to the work presented to the competition. The author has to refer to the used sources and if pictures or other material have been attached to the presented work, to their authorship.

The works are assessed in two age groups:
1) pupils
2) adults (incl students)

The works are assessed by 5-member committee consisting of the members of the editing office and chamber of Histrodamus. The decision of the committee is final and is not subject to contestation. The awards/certificates of honour are issued for the best four of each category.

The members of the committee are the following:
Mati Laur (Tartu University, member of the chamber of Histrodamus),
Anti Selart (Tartu University, member of the chamber of Histrodamus),
Veiko Berendsen (Webmedia Group AS, member of the chamber of Histrodamus),
Kristjan Kaljusaar (content editor, Histrodamus),
Jaanus Vihand (responsible publisher, Histrodamus).


All competition works/stories suitable and compliant with the format of Histrodamus will be translated and also published in Histrodamus in Estonian, Russian and English under the separate sector "Positive Estonian history":
Estonian: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&lang=est  
Russian: http://www.histrodamus.ee/index.php?event=Show_main_layers&lang=rus  
English: http://www.histrodamus.ee/index.php?event=Show_main_layers&lang=eng 

 

By participating in the competition the author gives his/her agreement for publishing the work presented to the competition in web environment www.histrodamus.ee and, if required, for its prior editing (linguistic editing, shortening, additional illustration etc).
NGO Eesti Elava Ajaloo Keskus has the right to use the work for the non-commercial purposes in the meaning of § 19 of Copyright Act without the author's agreement and remuneration.


THE WINNERS ARE DISCLOSED in Histrodamus forum, Facebook pages of Histrodamus, Twitter account of Histrodamus and in myHistro.com. The names of the winners are also published in Russian publication of Postimees. The winners are contacted also by e-mail or phone. The award ceremony will take place on 30 April in Tehnopolis (Mäealuse 4, Tallinn).

FOR PARTICIPATION IN THE COMPETITION:
1. Present your work in the common text editor (Microsoft Word recommended) or print it out on A4 format papers.
2. Send or bring your work to the publishing office of Histrodamus by 31 March
to e-mail address: info@eestiajalugu.ee
or postal address: Ehitajate tee 114 a; Tallinn, Haabersti delivery centre, P.O. Box 4666
3. Provide clearly the following information in the cover letter of the work:
• first name and surname of the author
• if pupil, age and name of the school
• contact phone number and e-mail or postal address

 

Sponsors: The competition is organized upon the financing of the European Fund for the Integration of Third Country Nationals, Ministry of Culture and Integration and Migration Foundation Our People programme "Common media field and equal treatment".

 

 

 

 


Additional information on the competition:
Katri Ristal, communication manager of the competition - katri@eestiajalugu.ee
Jaanus Vihand, responsible publisher, Histrodamus - jaanus@eestiajalugu.ee
Histrodamus forum: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_forum&forum_id=55&lang=est 
Histrodamus Facebook page: http://www.facebook.com/pages/Histrodamus/336676053028571
myHistro environment: http://beta.myhistro.com/user-profile/1414
Twitter page of Histrodamus: @Histrodamus

 

Jaanus

09.01.2012 11:23:52 | ПОЗИТИВНАЯ ИСТОРИЯ ЭСТОНИИ 2012

ПОЗИТИВНАЯ ИСТОРИЯ ЭСТОНИИ 2012
I конкурс


Срок: 31. марта 2012 г.

Участники: участвовать в конкурсе приглашаются все интересующиеся историей Эстонии, независимо от их гражданской принадлежности, родного языка и возраста.
Особенно приветствуется участие граждан третьих стран Европы (т.е. лиц, не имеющие гражданства Европейского Союза, государства-члена Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн) или Швейцарской Конфедерации), а также лиц с неопределенным гражданством.
Организатор: НКО Центр живой истории Эстонии и историко-тематический сайт Histrodamus (www.histrodamus.ee).

Цель конкурса заключается в предоставлении особого внимания славным страницам истории Эстонии, т.е. на конкурсе ожидаются, прежде всего, статьи, трактующие в позитивном ключе выдающиеся или чрезвычайные события на протяжении истории Эстонии.

Вопрос о том, что следует понимать под „Славными страницами истории Эстонии", организаторы конкурса возлагают на самих конкурсантов. Тематические ограничения отсутствуют. Писать можно о политике, экономике, культуре, образовании, науке, спорте, а также об отдельных личностях. Приветствуются статьи, посвященные любой эпохе, с доисторических времен до наших дней.

Предпочтение будет отдано темам, которые пока еще не раскрыты на страницах сайта Histrodamus, но не будут отвергнуты дополнения к уже опубликованным статьям или новые трактовки представленных на страницах сайта событий.


ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
- Все представляемые работы должны учитывать формат сайта Histrodamus: каждая статья должна начинаться с введения и должна быть разделенной на события. Также должно быть указано время и географическая привязка каждого события. Например:http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=215&lang=est

- Для иллюстрирования и дополнения каждого события желательно (но не обязательно) использовать фотографии, рисунки, аудиофайлы или видеокадры.
- Необходимо предоставить перечень ссылок на источники, в частности, на использованные печатные издания, рукописи, архивные материалы и т.п.
- Важно, чтобы тон работ был нейтральным, характерным для исследовательских статей. Пропагандистские и тенденциозные работы будут дисквалифицированы.
- Статьи могут быть представлены на эстонском, русском, а также на английском языке.


ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ:
Работы будут оцениваться на основании представленных в них идей, творческого подхода, цельности, построения, содержательности и уместности представленного материала, компетентности и соответствующего оформления.
Конкурсант должен приложить к представленной им статье подтверждение своего авторства. В качестве автора он должен указать использованные источники и, если к статье приложен иллюстративный и прочий материал, необходимо также указать авторство данного материала.

Работы будут оцениваться по двум возрастным категориям:
1) школьники
2) взрослые (в т.ч. студенты).

Работы будет оценивать комиссия в составе 5 человек, в которую войдут члены редакции и коллегии сайта Histrodamus. Решение комиссии будет считаться окончательным и бесспорным. Призы/почетные грамоты будут выданы авторам четырех лучших работ в каждой категории.


Состав комиссии:
Maти Лаур (Тартуский университет, член коллегии Histrodamus),
Aнти Селарт (Тартуский университет, член коллегии Histrodamus),
Вейко Берендсен (АО Webmedia Group, член коллегии Histrodamus),
Kристьян Кальюсаар (редактор содержания, Histrodamus),
Яанус Виханд (ответственный издатель, Histrodamus).


Все подходящие и соответствующие формату Histrodamus конкурсные работы / статьи будут переведены на эстонский, русский и английский язык, и опубликованы на сайте Histrodamus в рубрике „ ПОЗИТИВНАЯ ИСТОРИЯ ЭСТОНИИ":
на эстонском языке: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&lang=est
на русском языке: http://www.histrodamus.ee/index.php?event=Show_main_layers&lang=rus
на английском языке: http://www.histrodamus.ee/index.php?event=Show_main_layers&lang=eng


Посредством участия в конкурсе автор дает свое согласие на публикацию на сайте www.histrodamus.ee представленной на конкурс работы, а также на ее предварительное редактирование (языковое редактирование, сокращение, дополнительно иллюстрирование и т.п.).
НКО Центр живой истории Эстонии имеет право использовать работы в некоммерческих целях без согласия автора и бесплатно в значении статьи 19 закона об авторском праве.


СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН на форуме Нistrodamus, страницах Facebook и Twitter Нistrodamus, а также на сайте myHistro.com. Кроме того, имена победителей будут опубликованы в русскоязычном издании газеты Постимеэс. С победителями также свяжутся по электронной почте или телефону. Вручение призов состоится 30 апреля в Технополисе (Мяэалусе 4, Taллинн).

 

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
1. Оформите свою работу в одном из распространенных текстовых редакторов (желательно в Microsoft Word), или распечатайте ее на бумаге формата A4.
2. Отошлите или принесите свою работу не позднее 31 марта в редакцию Нistrodamus
на e-mail: info@eestiajalugu.ee
или почтовый адрес: Ehitajate tee 114 a; Tallinn, Haabersti kandekeskus, nimekast 4666
(Эхитаяте теэ114 a; Taллинн, Центр разноски почтовых отправлений Хааберсти, п/я 4666).
3. В сопроводительном письме укажите:
• имя и фамилию автора;
• школьники: свой возраст и название школы
• контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес.

 

Спонсоры: конкурс проводится в рамках финансирования Европейским фондом интеграции граждан третьих стран, Министерством культуры и Фондом интеграции и миграции «Наши люди» программы «Общее медиапространство и равное обращение».

 

 

Дополнительная информация о конкурсе:
Kaтри Ристал, руководитель коммуникации конкурса - katri@eestiajalugu.ee
Яанус Виханд, ответственный издатель, Histrodamus - jaanus@eestiajalugu.ee
Форум Histrodamus: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_forum&forum_id=55&lang=est
„Histrodamus" в среде Facebook : http://www.facebook.com/pages/Histrodamus/336676053028571
на сайте myHistro: http://beta.myhistro.com/user-profile/1414
на странице „Histrodamus" в среде Twitter: @Histrodamus

 

Jaanus

28.03.2012 15:37:27 | Jutukonkursi „Hea Eesti ajalugu“ tähtaega on pikendatud kuni 12. aprillini

Veel kuni 12. aprillini on aega esitada oma lugu konkursile „Hea Eesti ajalugu". Tänaseks on konkursile laekunud töid nii Eestist kui välisriikidest, osalejate hulgas on nelja rahvuse esindajad ning kõige nooremad osalejad on 11-aastased.

„Eesti ajaloos on väga palju sellist, mille üle me saame uhked olla, kuid millest räägitakse liiga vähe," ütleb konkursi peakorraldaja ja ajalooportaali Histrodamus looja Jaanus Vihand. "Osaluskonkursi eesmärk on selliste positiivsete lugude väljaotsimine, meeldetuletamine ja kirjapanemine," lisab ta.

„Juba muistse Kreeka aegadest kujutatakse ajalugu läbi murranguliste sündmuste," ütleb ajalooprofessor David Vseviov ja lisab: „Enamasti on sellisteks sündmusteks konfliktid ja sõjad ning tihtipeale tunnemegi me ajaloost vaid neid, kellel on relv käes. Ka Eesti ajaloos on Vabadussõda olnud määrava tähtsusega, kuid oluline on see, millele me tähelepanu pöörame. Me samastume ajalooga ning just seetõttu tuleb ajaloost tuua välja teistsugused aspektid - headus ja inimlikkus."

Tänaseks on konkursile laekunud töid väga erinevates valdkondadest Näiteks on kirjutatud lugusid Eesti erinevatest piirkondadest ja sealsetest elanikest: Saaremaast, Kuressaarest ja kurelastest. 11-aastased Tapa Vene Gümnaasiumi õpilased on kirjutanud Admiral Pitkast ja Tapa raudteejaamast. Kirja on pandud mälestused Eesti saatkonna blokaadist 2007.aastal Moskvas ning meenutused pioneerilaagrist Artek. Lisaks on põnevaid lugusid esimese Eesti Vabriigi aegadest, piirkondlike tööstuste ja hobiklubide tegevusest, kuid samuti mitmete huvitavate inimeste elulugusid.

Lugusid on kirjutatud nii akadeemilises, juhendile vastavas vormis, kuid on tehtud lugusid ka täiesti vabas vormis. Tööd on baseerunud arhiivimaterjalidel, kuid ka enda või teiste mälestustel. Kõik need lähenemised on täiesti sobivad ja kõik tööd lähevad konkursil arvesse.

Lugusid saab konkursile esitada ka juba täiesti valmiskujul, uut myHistro (www.myhistro.com) keskkonda kasutades. See keskkond võimaldab teha oma lugusid sarnaselt Histrodamusele - iga lugu luuakse kohe virtuaalselt nii kaardil kui ajateljel ning seda saab „istutada" ka teistesse keskkondadesse. MyHistro on lihtsalt kasutatav ja see on kättsaadav nii eesti, vene, kui ka inglise keeles.

Konkurss „Hea Eesti ajalugu" kestab kuni 12. aprillini 2012. Konkursi juhendiga saab tutvuda http://bit.ly/AzFe7P EST, http://bit.ly/AdkA0b RUS ja http://bit.ly/w9tiot ENG.

Kõik huvilised saavad oma lugusid ja arvamusi jagada ning nende üle arutada Histrodamuse keskkonna foorumis aadressil www.histrodamus.ee, sealt leiab ka konkursi juhendi kolmes keeles. Facebookis on Histrodamus avanud leheküljed nii eesti, vene kui inglise keeles.

Konkurss korraldatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, Kultuuriministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed programmi „Ühine meediaväli ja võrdne kohtlemine" rahastusel.

 

  • 1