Karksi-Nuia Gümnaasium

Sulge

Juba 1688. aastal alustas Karksi mail tööd esimene kool, mida tõendab järgnev väljavõte arhiivi dokumentidest.
Arhiivi materjalide põhjal oli Forselius kirjutanud 21. aprillil 1688.a. Halliste ja Karksi adjundile, kes käis Halliste kooli üle vaatamas, järgmist:
Mul on südamest armas kuulda, et minu härra on Halliste koolimaja üle vaadanud. Kahetsen, et sel ajal seal ei olnud, oleksin siis hea meelega temaga ühe ja teise asja üle nõu pidanud. Bringerile (õpetaja Hallistes) tahan siinjuures hea ülalpidamise ja usinuse eest kiitust avaldada. Muidu sobib see poiss mulle väga hästi ja minu soov oleks, et ta tuleval sügisel jälle aegsasti siin oleks. Karksi kiriku juures loodan ma tuleval sügisel paremat algust kui Hallistes (kus ainult 12 poissi oli).

Aastal 1724 asutati Karksisse köstri ametikoht. Nõuti, et köster oskaks lugeda, tal pidi olema ka hea lauluhääl. Tema kohustuste hulka kuulus talupoegade laste õpetamine. Esimesed andmed selle kohta, et Karksi köstrimajas (asus praeguse õpetajate maja kohal) töötab kool, pärinevad 1736. aastast. Õpetajaid olid seal kaks: Karksi köster Johann Lange ja tema Halliste kolleeg Martin Lippart. Koolist anti mõningane lugemisoskus, õpetati piiblilugu ja laulmist.

Köstrimaja.

 

18. sajandi lõpul ja 19. sajandi esimesel poolel loodi küla- ja vallakoole, mistõttu köstrikool jäi tühjaks. Näiteks avati 1840. aastal Karksi 3-klassiline vallakool, mis 1855. aastal hakkas tööle Nuias, kui valmis sai esimene Karksi vallakooli hoone (nn. Aadu maja; Tartu mnt.). Koolmeister oli seal Ado Tiedt (Aadu Tiit).

1957.a. reorganiseeriti Nuia 7-klassiline Kool Nuia Keskkooliks ja 1960.aastal valmis uus koolihoone 440 õpilasele. Hiljem 1979.a ehitati juurde 2 õppekorpust ja 1982.a. valmis võimla ning ujula.

Kõige suurema õpilaste arvuga oli 1986/87.õ.a. - 852 õpilast ja 30 klassikomplekti. 1994.a. märtsist sai kooli nimeks Karksi-Nuia Keskkool.1995.a. nimetati kool ümber Karksi-Nuia Gümnaasiumiks ja 1.septembrist 2008.aastast on kooli nimeks

August Kitzbergi nimeline Gümnaasium. Keskhariduse on omandanud 2009.a. kevadeks 1691 noort.

 

Allikad: August Kittzbergi nimeline Gümnaasium http://www.akg.vil.ee/?pg=20

Forseliuse Selts (Rootsi aja koolid)