Rahvasterännu aeg

Sulge

Rooma riigi nõrgenemine ja hunnide sissetung Euroopasse põhjustas IV ja V sajandil Euroopa rahvaste ümberpaiknemise. Baltimaid mõjutas see üsna vähe. Siiski nihkus sel ajal balti hõimude asuala läänemeresoome hõimude arvelt põhja poole.

Kesk- ja Ida-Läti senised läänemeresoome alad baltistusid. Hästi on see jälgitav Kirde-Lätis, kuhu laienes latgalite asuala. Ilmselt ei rännanud sinna niivõrd uusi elanikke sisse, kuivõrd läänemeresoomlased võtsid latgali keele ja kultuuri üle.

Seda tõestavad püsima jäänud erinevused lõunapoolsete ja põhjapoolsete latgalite vahel ainelises kultuuris.
Latgalite asuala laienemine eraldas teistest läänemeresoomlastest liivi alade hõimud ning see võimaldas eripärase liivi keele ja kultuuri tekkimise järgnevatel sajanditel.

pildil: latgalite rõivastus keskmisel rauaajal

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://www.arheo.ut.ee/Baltimaad_402.htm